ការទិញយកក្រុម CMI ដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងរបស់ SACA បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រសកលភាវូបនីយកម្មរបស់ខ្លួន។

On May 15, 2017, Guangdong SACA Precision Manufacturing Co.,Ltd. (hereinafter referred to as "xingye Precision") controlling shareholder Guangdong xingye investment Co.,Ltd. (hereinafter referred to as "xingye investment") acquired 91.5% of the equity of C.M.I. Meccaniche Industriali S.R.L. (hereinafter referred to as "CMI group" "target company") and completed the settlement in milan, Italy.This means that star emblem precision officially opened the strategic layout of globalization!


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១